การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม หมายถึง แนวคิดในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก หลักการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเน้นการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การผลิต และการตลาด รวมทั้งการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 9 บท